2009/Oct/26

 

“ คนที่ตายไปแล้ว  หากคนที่มีชีวิตอยู่  เขาสามารถจดจำได้

หรือ คิดถึงอยู่(เสมอ)  ผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่ตาย  แต่คนที่มีชีวิตอยู่

กลับไม่มีใครกล่าวถึง  หรือ  คิดถึงเลย  นั้นคือผู้ที่ตายไปแล้ว... ”

                                                                                             หลวงพ่อเงิน  พุทธโชติ

.
 

Comment

Comment:

Tweet


เราคลุมผ้าคลุมล่องหน..เลยห่างหาย

แต่

คิดถึง...
#4 by รักคือ? At 2010-10-29 23:16,
เราไม่มีตัวตน
#3 by mako At 2010-10-29 18:40,
ไม่รู้ว่าตายไปยัง
#2 by หว- At 2010-10-29 11:14,
เราคงเป็นคนที่ตายไปแล้ว

~* พระอาทิตย์สีชมพู *~
View full profile